S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


I.

Základné informácie

Prevádzkovateľ:Medenta, s r.o., so sídlom Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 46 703 306 Osobné údaje (ďalej len „OÚ) sú informácie, ktoré môžu byť použité prevádzkovateľom, naidentifikáciu vás ako fyzickej osoby, alebo ktoré sú s vami, ako fyzickou osobou, spojené.Ak nesúhlasíte, aby sme OÚ o vás používali tak ako je uvedené ďalej, prosím neposkytujte nám ich.Ubezpečujeme vás, že poskytnuté OÚ využívame najmä :i) pri poskytovaní služieb našim klientom,ii) v súvislosti s pracovnoprávnymi vzťahmi aiii) v súvislosti s touto webovou stránkou.

II.

Nadobúdanie, rozsah a zabezpečenie

OÚ nadobúdame priamo od vás alebo našich klientov, alebo od ich zákonných zástupcov. Okrem tohomôžeme OÚ nadobúdať napr. od štátnych orgánov alebo nimi zriadených subjektov.Nadobúdame vaše kontaktné a identifikačné údaje v rozsahu najmä meno, priezvisko, titul, adresabydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, prípadne č. bankového účtu. OÚ môžeme tiež získavaťz rokovaní a stretnutí, vrátane akejkoľvek s tým súvisiacej komunikácie a v akejkoľvek podobe priamood vás, našich klientov resp. ich právnych zástupcov.Bezpečné spracúvanie a uchovanie vašich OÚ v elektronickej alebo fyzickej podobe je pre násprioritou. Za týmto účelom v súlade s bezpečnostnými štandardmi uplatňujeme opatrenia a zásadypotrebné na zabránenie neoprávnenému prístupu, zmenám a zverejňovaniu vašich OÚ. UbezpečujemeVás, že všetci naši prípadní obchodní partneri, zamestnanci, resp. poskytovatelia služieb, ktorí majúprístup k vašim OÚ sú spoľahliví a viazaní mlčanlivosťou.Čo sa týka OÚ, ktoré nám prípadne poskytnete za účelom nadviazania pracovnoprávneho vzťahu; resp.OÚ, ktoré spracúvame v súvislosti s plnením si našich povinností zamestnávateľa; použijeme ich lenv rámci nášho interného prostredia a neposkytneme ich mimo nášho vnútorného prostredia; ibaže bynám vyvstala takáto povinnosť v zmysle platnej legislatívy.Je v našom záujme pracovať s a spracúvať len aktuálne a bezchybné OÚ. Za týmto účelom nás prosíminformujte o zmenách vami poskytnutých OÚ, ak ste nám ich poskytli, a to poštou na adrese: Medenta,s r.o., Moyzesova 6, 811 05 Bratislava.

III.

Pravidlá spracúvania

Vaše OÚ spracúvame, ak:

i) je to potrebné na plnenie zmluvy s vami alebo našimi klientmi,

ii) si to vyžaduje platná právna úprava,

iii) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti,

iv) poskytnete nám svoj súhlas na predmetné spracúvanie,

v) predmetné spracúvanie je nevyhnutné na dosiahnutie nášho oprávneného záujmu s čo najmenšímvplyvom na vaše súkromie, najmä v súvislosti s poskytovaním a zlepšovaním našich služieb,zachovania a podpory nášho vzťahu s vami, sledovaním a prieskumom nášho podnikania.

IV.

Doba uchovávania

OU ktoré sme o Vás spracovali uchovávame len po nevyhnutnú dobu alebo v zmysle platnej právnejúpravy.

V.

Prenos a sprístupňovanie

Vaše OÚ môžeme sprístupniť tretím stranám iba vtedy, ak:i) ste nám k tomu dali súhlas;ii) máme povinnosť tak urobiť v zmysle platnej legislatívy (o tomto vás budeme bezodkladneinformovať, ibaže by sme vás nemohli informovať preto, lebo by sme tým porušili platné právnepredpisy),iii) v súvislosti s  organizačnými zmenami vo vnútri našej spoločnosti,iv) je to vo váš prospech a v súvislosti s hájením vašich práv a oprávnených záujmov (napr. prispolupráci s inými odborníkmi a partnermi);v) pôjde o poskytnutie anonymných štatistických informácií serióznym špecialistom, s ktorými našaspoločnosť spolupracuje za účelom analýzy a propagácie našich služieb,vi) ide o sprístupnenie OÚ naším dodávateľom služieb v súlade so zmluvami, ktoré s nimi mámeuzavreté, predovšetkým našej účtovnej spoločnosti, poradcom v rôznych odborných a špecifickýchodvetviach, dodávateľom služieb (napr. IT služieb, školení alebo seminárov a pod.).

VI.

Oboznámenie s vašimi právami


Ako dotknutá osoba máte v zmysle platnej legislatívy na ochranu OÚ nasledovné práva:

1. Právo na prístup, t.j. právo požadovať informáciu, či sú alebo nie sú vaše OÚ spracúvané.

2. Právo na opravu alebo doplnenie, t.j. právo na opravu nepresných OÚ alebo právo na doplnenieneúplných OÚ, ktoré sa vás týkajú.

3. Právo na výmaz, t.j. vaše právo žiadať, aby sme OÚ ktoré o vašej osobe spracúvame vymazali, ak jesplnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

i) OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané,

ii) odvoláte súhlas so spracúvaním vašich OÚ a na našej strane neexistuje žiadny ďalší právny dôvodna ich spracúvanie,

iii) vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich OÚ, ktoré je založené na našom oprávnenomzáujme alebo je potrebné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkoneverejnej moci, ktorou sme poverení, a na našej strane neexistujú žiadne oprávnené dôvody prespracúvanie,

iv) vznesiete námietky proti spracúvaniu vašich OÚ za účelom priameho marketingu;v) OÚ boli spracúvané nezákonne,

vi) OÚ sa musia vymazať na splnenie našej právnej povinnosti;

vii) OÚ boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.Právo na výmaz nemáte, ak je spracúvanie OÚ potrebné:

i) pre určenie, výkon alebo hájenie právnych nárokov,i) na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,

ii) pre splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z práva EÚ alebo z práva SR alebo na plnenie úlohyrealizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou sme poverení,

iii) z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či naštatistické účely, ak je pravdepodobné, že by právo na vymazanie znemožnilo alebo vážne ohroziloplnenie cieľov uvedeného spracúvania.

4. Právo na obmedzenie spracúvania, t.j. právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich OÚ,pokiaľ:i) spracúvanie vašich OÚ je protiprávne, ale vy odmietate ich vymazanie a žiadate namiesto tohoobmedzenie ich použitia,

ii) popierate presnosť OÚ, ktoré o vás spracúvame, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohlipresnosť vašich OÚ overiť

iii) spracúvanie vašich OÚ už nie je z našej strany potrebné, ale vy ich požadujete pre určenie, výkonalebo obhajobu svojich nárokov,

iv) oprávnenými dôvodmi - tento dôvod sa v našom prípade neuplatní, pretože takéto rozhodovanienevykonávame.Ak bolo spracúvanie OÚ obmedzené na základe niektorého z vyššie uvedených dôvodov, môžu byťdotknuté OÚ, s výnimkou ich uloženia, spracúvané len s vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia,výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany inej fyzickej alebo právnickej osobyalebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EÚ alebo členského štátu. O zrušení obmedzeniaspracúvania vašich osobných údajov sme povinní vás vopred informovať.

5. Právo na prenosnosť, t.j. právo získať vaše OÚ, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnepoužívanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, ak:i) spracúvanie OÚ je založené na súhlase alebo na zmluve aii) spracúvanie sa vykonáva automatizovane.
Pri uplatňovaní práva na prenosnosť máte právo na to, aby sme vaše OÚ odovzdali priamo inémuprevádzkovateľovi. To neplatí, pokiaľ nie je odovzdanie technicky možné. Právo na prenosnosť saneuplatní na spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo privýkone verejnej moci.

6. Právo vzniesť námietku, t.j. právo namietať proti spracúvaniu vašich OÚ, a to vrátane profilovania.Ak právo využijete, nebudeme vaše OÚ ďalej spracúvať, kým nepreukážeme závažné a oprávnenédôvody, ktoré musia prevažovať nad vašimi právami a záujmami. Ďalej môžeme takéto OÚ spracúvať,ak je to potrebné pre výkon a obhajobu právnych nárokov. V prípade, že je námietka vznesená protispracúvaniu na účely priameho marketingu, naše oprávnené záujmy už nebudú predmetom skúmania.

7. Právo odvolať súhlas, t.j. vaše právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie OÚ, ak vaše OÚ súspracúvame výlučne na základe vášho súhlasu.

8. Právo podať sťažnosť, t.j. vaše právo sťažovať sa na našich kontaktných údajoch: Medenta, s r.o.,Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava ak nie ste spokojný/á so spôsobom, akým spracúvame vaše OÚ.Vašu žiadosť ak je neopodstatnená môžeme odmietnuť. Za spracovanie žiadosti môžeme účtovať poplatok, ak je to v súlade s príslušnými právnymi predpismi.Tiež máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úradna ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail:  info@pdp.gov.sk ,www:  https://dataprotection.gov.sk/uoou/ .

VII.

Záverečné vyhlásenie


Tento dokument sme pre vás vytvorili v súlade s platnou právnou úpravou v oblasti ochrany OÚa vyhradzujeme si právo tento dokument kedykoľvek aktualizovať (meniť) v závislosti od príslušnýchlegislatívnych zmien.

 

Aktualizované: Máj 2018

MGMxZ