S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY


OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú pravidlá nákupu v internetovom obchode www.ecodent.sk. Upravujú tiež vzťahy medzi kupujúcim a firmou Medenta, s.r.o., Moyzesova 6, 811 05 Bratislava, IČO: 46 703 306 (ďalej len predávajúci). Kupujúcim môže byť právnická ale aj fyzická osoba, pričom jej registrácia* na našej stránke nie je podmienkou.

* V prípade registrácie dáva kupujúci súhlas k spracovaniu, zhromažďovaniu a k archivácii osobných údajov pre potreby vybavenia objednávky. Kupujúci má možnosť prístupu k svojím osobným údajom a za ich pravdivosť aj zodpovedá. Má tiež právo svoju registráciu kedykoľvek zrušiť. Predávajúci vyhlasuje, že všetky poskytnuté údaje sú dôverné, a nebudú nijako zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou situácie súvisiacej s dodaním tovaru a platobným stykom.


Objednávka

Objednávka môže byť urobená telefonicky, písomne alebo cez systém e-shopu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrady súhlasí.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť aj meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo a e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH.

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).


Prijatá objednávka bude následne spracovaná a zaevidovaná v systéme. Predávajúci overí dostupnosť tovaru a potvrdí kupujúcemu termín dodávky.

Objednávku je možné stornovať bez poplatku, pokiaľ sa toto oznámi predávajúcemu ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

Dodacie lehoty

Približný termín dodávky alebo možnosť odberu tovaru bude kupujúcemu vždy oznámený pri potvrdení objednávky. Vo všeobecnosti je však tento termín okolo 2 až 4 pracovné dni od dátumu potvrdenia objednávky, v závislosti od zvoleného typu dopravy. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, môže byť dodacia lehota aj dlhšia (v takom prípade o tom budete hneď informovaný).

Cena a platobné podmienky

Ceny produktov v našom internetovom obchode sú stanovené na základe aktuálneho cenníka** a sú uvedené v eurách (€). V závislosti od výšky objednávky, spôsobu úhrady a typu dopravy sa k ním pripočíta ešte cena za doručenie. V prípade osobného odberu sa doprava neúčtuje. Pri objednávke nad 60 € je doprava tiež zadarmo. Nie sme platcami DPH.


** Tieto ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov alebo prepravcov. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení prijatia objednávky.


Platbu je nutné uhradiť dopredu. Realizovať ju možno prevodom/vkladom na náš účet: 2400 277 104 / 8330 alebo v prípade dobierky tiež v hotovosti. Pre stálych zákazníkov je možná aj platba na faktúru so splatnosťou 14 dní.

Doprava a prebratie tovaru

Dodávka tovaru sa realizuje kuriérom (GLS), Slovenskou poštou alebo je možnosť vyzdvihnúť si tovar aj osobne. Spôsob/typ dopravy si kupujúci zvolí už pri objednávke. Kupujúci si môže vybrať z nasledujúcich druhov dopravy:

a) osobný odber
b) doprava Slovenskou poštou
c) kuriérom (zasielateľskou službou)

Výška nákladov na dopravu sa v prípade objednávky cez e-shop zobrazuje automaticky v objednávke, pričom závisí najmä od celkovej sumy. V prípade inej formy objednávky bude cena oznámená spotrebiteľovi pri potvrdení objednávky.

Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho. Kupujúci má právo nevyhovujúci tovar do 7 pracovných dní po dodaní tovaru v bezchybnom stave a v originálnom balení vrátiť. Zdravotnícky materiál nie je možné vrátiť, ak bol použitý, pretože jeho vlastnosti neumožňujú vrátenie tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade poškodenia balíka kupujúci zásielku nepreberá a s prepravcom spíše Zápis o škode, pričom uvedie, ktoré výrobky boli poškodené. Ak nie je poškodenie balíku pri odovzdaní zjavné a pri rozbalení je zistené poškodenie výrobkov, je potrebné túto skutočnosť reklamovať ihneď, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Tiež je potrebné nahlásiť zoznam poškodených výrobkov. Pri nedodržaní týchto pravidiel nie je možné reklamáciu uznať.

Na všetok tovar sa vzťahuje záruka podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. Podľa typu tovaru a charakteru závady chybný tovar opravíme alebo vymeníme, prípadne zašleme na posúdenie výrobcovi. Zjavné vady tovaru je potrebné bez odkladu oznámiť predávajúcemu.

Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, pokiaľ toto urobí pred potvrdením prijatia objednávky, a tiež je možné stornovať objednávku v prípade, že tovar ešte nebol odoslaný.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

Záruka a servis

Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru.

Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.


Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 6.6.2012.Firma Medenta, s.r.o. si vyhradzuje právo na možné chyby v textoch, ilustračných fotografiách a uvedených cenách na našej internetovej stránke, za ktoré sa vopred ospravedlňujeme.

MTBjMmF